Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2018

hottestflame
7792 15b9 500
Reposted fromsnuggle snuggle viapapaj papaj
hottestflame
4500 10f5 500
Usługi
Reposted fromvs vs viapapaj papaj
hottestflame
0921 9bfe 500
Reposted fromsnuggle snuggle viapapaj papaj
hottestflame
0851 0821 500
Reposted frompiehus piehus viapapaj papaj
hottestflame
1264 904c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapapaj papaj
hottestflame

April 22 2018

hottestflame
4654 10da 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
hottestflame
6257 8f35

April 04 2018

hottestflame
3560 1707 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap
hottestflame
7982 872f
Reposted fromrealbeauty realbeauty viapapaj papaj
hottestflame
3560 1707 500
Reposted from2017 2017 viafapfapfap fapfapfap

April 01 2018

hottestflame

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
hottestflame
2644 ea66 500
Reposted fromsavatage savatage viainspirations inspirations
hottestflame
4829 bf1e 500
Reposted fromhagis hagis viainspirations inspirations
hottestflame
6048 c4cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapapaj papaj
hottestflame
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations

March 25 2018

hottestflame
2716 2224 500
hottestflame
6053 934e 500
hottestflame
7435 d774 500
hottestflame
7436 1031 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl